Realisatie van het Organic Nutrition Centre van start

Vrijdag 1 februari vond de officiële aftrap plaats van de realisatie van het Organic Nutrition Centre, een duurzame bedrijfsontwikkeling op het terrein van initiatiefnemer Sikes Champignons B.V., een grote en vooruitstrevende champignonkwekerij. Naast de champignonkwekerij komt er een eigen faciliteit voor het verwerken van de champignons en een faciliteit om compost meer tot waarde te maken door deze te drogen met behulp van een biomassa energiecentrale.

Organic Nutrition Centre
Op de Rouwkuilenweg in Ysselsteyn wordt een ruim 7.500 m2 groot pand gebouwd, waarin compost van de nabijgelegen champignontelers zal worden verwerkt tot duurzame C2C-substraten in de vorm van gedroogde compostkorrels. Voor het drogen van de compost wordt een duurzame energiecentrale opgericht in de vorm van een houtstookinstallatie waarin snoeihout/biomassa wordt verbrand en omgezet in warmte en elektriciteit. De warmte wordt ingezet voor het drogen van compost, de restwarmte benut in de champignonkwekerij en de elektriciteit toegepast in de champignonkwekerij en –verwerking. Het bedrijf is daarmee fors minder afhankelijk van fossiele brandstoffen dan nu het geval is en daarmee draagt de bedrijfsontwikkeling bij aan een meer klimaatneutrale bedrijfsvoering.
De gehele installatie, de energiecentrale en de compostdrogerij, tezamen te noemen het Organic Nutrition Centre, zal naar verwachting 1 december 2019 gereed zijn. Het Organic Nutrition Centre is de eerste productielocatie van de Organic Nutrition Group (ONG).

Circulaire landbouw
Door de klimaatverandering en productie-gedreven landbouw zien we verschraling in de land- en tuinbouwsector. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten wil een omslag in de landbouw realiseren met zogenaamde ‘Kringlooplandbouw’. Het gehele substraatproductieproces in het Organic Nutrition Centre is CO2-neutraal. De realisatie van het Organic Nutrition Centre is slechts het begin. De ambitie om circulaire landbouw te bevorderen in de zuidelijke regio is groter. Organic Nutrition Centre is inmiddels ook met de gemeente Leudal in gesprek over de mogelijkheden om zich als bedrijf te vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen. Zevenellen is aangewezen als hét industriepark in Midden-Limburg waar op een verantwoorde en veilige manier duurzame grondstoffen en energie worden geproduceerd en waar een proces plaatsvindt van kennis en innovaties op het gebied van biobased agriculture. Sikes past deze vorm van ondernemen toe.

Paul Verhoeven, een van de directeuren van ONG, is verheugd dat de bouw eindelijk van start is gegaan; “De afgelopen maanden heeft Sikes nauw samengewerkt met overheden, omwonenden en medewerkers om het ambitieuze circulaire project voor te bereiden. Daarbij is veel aandacht geweest voor de juiste infrastructuur, veiligheid, gezondheid en landschappelijke inpassing. Het project wordt maatschappelijk en in de sector breed gedragen. Nu is het aan ONG om dit voor de champignon-sector wereldwijd unieke project verder uit te rollen.
Een zeer belangrijke schakel tot het succes van dit circulaire doel is dat de afzet van deze substraten ook reeds georganiseerd is in samenwerkingsverbanden in Azië. Hiermee maken we de cirkel pas echt rond.”